112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

შესრულებული პროექტები

1. ტრეფიკინგის მსხვერპლი ბავშვების უფლებების დაცვა საქართველოში

2. საქართველოში დაბრუნების პროცესის ხელშეწყობა ოპერაციულ დონეზე

3. იძულებით გადაადგილებული პირები და ძალადობა ოჯახში

4. საქართველოს შსს საპატრულო პოლიციისათვის საოპერაციო სახელმძღვანელოს შექმნა

5. ბავშვთა დაცვის მიმართვის სისტემა

6. კიბერდანაშაული

7. სამართლებრივი განათლების პროგრამა

8. საქართველოს სკოლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერ ლექციების ჩატარების შესახებ

9. წვრთნისა და კარიერის სისტემის განვითარება საქართველოს შსს სასაზღვრო პოლიციაში

10. გარდამავალი ინსტიტუციური ხელშეწყობის პროგრამა

11. „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის და დახმარების შესახებ" საქართველოს კანონის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა

12. შსს აკადემიისთვის დოკუმენტების შესამოწმებელი აპარატურის გადაცემა

13. იცხოვრე ნარკოტიკების გარეშე

14. სამართლებრივი განვითარების პროგრამა (მეორე ეტაპი)

15. არასრულწლოვანთა დაკითხვის ტექნიკა

16. მომავლის თასი

17. საქართველოს ანტიკორუფციული სტრატეგიის მხარდაჭერა (GEPAC)

18. სამართლებრივი განვითარების პროგრამა (მესამე ეტაპი)

19. არაკანონიერ მიგრაციასთან ბრძოლა საქართველოსა და სომხეთში და კანონიერი მიგრაციის დადებითი ეფექტის გაძლიერება

20. ევროკავშირთან რეადმისიისა და სავიზო რეჟიმის გამარტივების შესახებ შეთანხმებების იმპლემენტაციის მხარდაჭერა

21. მიგრაციის სფეროში ტრეინინგებისა და ანალიტიკური შესაძლებლობების ზრდა საქართველოსა და მოლდავეთში

22. აღმოსავლეთის პარტნიორობა ეფექტური მმართველობა და ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ

23. ბავშვთა დაცვა უდიერად მოპყრობისა და დამცირებისაგან საქართველოში

24. ევროპის საბჭოს და ევროგაერთიანების ერთობლივი პროგრამა: "ბრძოლა არასათანადო მოპყრობასთან და დაუსჯელობასთან

25. არაკანონიერ მიგრაციასთან ბრძოლა საქართველოსა და სომხეთში და კანონიერი მიგრაციის დადებითი ეფექტის გაძლიერება

26. ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლისა და უკანონო გზით მიღებული შემოსავლების კონფისკაციის სფეროში ეროვნულ და რეგიონალურ დონეზე სუამ–ის წევრი ქვეყნების თანამშრომლობის შესაძლებლობების განვითარება

27. პოლიციელთა შესაძლებლობების ზრდა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში

28. ინგლისური ენის შემსწავლელი ცენტრი შსს აკადემიაში

29. აჭარისა და ქვემო ქართლის რეგიონში ტრეფიკინგის მსხვერპლთა იდენტიფიკაციისათვის საჭირო შესაძლებლობების გაძლიერება. 2013–2014

30. ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მოქმედი სამართლებრივი მექანიზმები

31. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაძლებლობების გაძლიერება კიბერდანაშაულთან წინააღმდეგ ბრძოლაში

32. პოლიციის რიგებში ო ჯახში ძ ალადობასა და სქესობრივ ძალადობაზე მომუშავე სპეციალიზებული ჯგუფის შექმნა პილოტური პროექტი

33. კულტურათა კვეთის რეგიონალური პროექტი: „სპორტი+სკოლა+პოლიცია“

34. პოლიციის რიგებში ოჯახში ძალადობასა და სქესობრივ ძალადობაზე მომუშავე სპეციალიზებული ჯგუფის შექმნაპილოტური პროექტი

35. საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის საკოორდინაციო დანაყოფების (ILECU) მხარდაჭერა და გაფართოება ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში

36. აღმოსავლეთ პარტნიორთა თანამშრომლობა არალეგალურ მიგრაციასთან ბრძოლის სფეროში – პრაღის პროცესის ხელშეწყობა (SIPPAP)

37. საქართველოს მხარდაჭერა სათანადო, დაბალანსებული საიმიგრაციო პოლიტიკის ფორმირების პროცესში

38. თანამშრომლობა ბავშვზე სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ

39. საქართველოს მხარდაჭერა სათანადო, დაბალანსებული საიმიგრაციო პოლიტიკის ფორმირების პროცესში

40. სამართლებრივი განვითარების პროგრამა (მეოთხე ეტაპი)

41. ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მოქმედი სამართლებრივი მექანიზმები

42. აღმოსავლეთის პარტნიორობა – ეფექტური მმართველობა და ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ

43. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაძლებლობათა გაუმჯობესება ადამიანის უფლებების სათანადო დაცვის უზრუნველყოფისთვის დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ტრეინინგებისა და მუშაობის ახალი სტანდარტის დანერგვის გზით

44. ავღანური ოპიატების ვაჭრობის პროექტი

45. ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა ციხეებში და სხვა დახურულ დაწესებულებებში

46. რეგიონებში ძნელად აღსაზრდელი არასრულწლოვნების მიმართ გატარებული აღმზრდელობითი სამუშაოები

47. აღმოსავლეთის პარტნიორობა – თანამშრომლობა კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ

48. შს სამინისტროსთვის დოკუმენტების აუთენტურობის/ნამდვილობის შესამოწმებელი აპარატურის გადაცემა

49. საქართველოს მთავრობის შესაძლებლობების გაძლიერება საზღვრის და მიგრაციის მართვის სფეროში

50. მიგრაციის მართვის გაძლიერება საქართველოში (ENIGMMA)

51. World Vision International- ბავშვებისა და მათი ოჯახების უფლებების დაცვის გაუმჯობესება

52. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვენების პოლიციის სფეროში თანამშრომლობა

53. ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა ციხეებში და სხვა დახურულ დაწესებულებებში II

54. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების შესაძლებლობების განვითარება საზღვრის ინტეგრირებული მართვის კუთხით“ (EaP IBM CB)

55. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში დახმარების გაწევა

56. ოჯახში ძალადობის პრევენციის, მსხვერპლთა დაცვისა და ძალადობის თერაპიის პროგრამის გაძლიერება საქართველოში

57. საზოგადოებასა და პოლიციას შორის ნდობის გაზრდის პროგრამა

58. პოლიციის საზოგადოებრივი საქმიანობა აჭარაში (ACPI)

59. კონტეინერების კონტროლის პროგრამა

60. ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოში სისხლის სამართლის პოლიტიკის, სისხლისსამართლებრივი დევნისა და გამოძიების განვითარებისთვის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების მხარდაჭერა (EU4JUSTICE)

61. დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში

62. არასრულწლოვან და სრულწლოვან თავისუფლებააღკვეთილ პირთა მხარდაჭერა JADES

63. საქართველოში საზღვრისა და მიგრაციის მართვის მდგრადობის უზრუნველყოფა SBMMG

64. მიგრაციის მართვის მდგრადობის ხელშეწყობა საქართველოში (ENIGMMA II)

65. იძულებით დაბრუნების მონიტორინგი III (FReM III)

66. ევროკავშირის მხარდაჭერა ნარკოტიკებისა და ორგანიზებულ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში(EU_ACT)

67. პრომეთეუსი

68. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა - სასამართლო რეფორმის სისხლისსამართლებრივი ასპექტები

69. სკოლის, საზოგადოებისა და პოლიციის თანამშრომლობის პროგრამა SCOPE (US)

70. ტექნიკური დახმარება ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში

71. უსაფრთხოების გაზრდა და სამართალდამცავების შესაძლებლობების განვითარება საქართველოს ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ხაზებზე აფხაზეთსა და ე.წ სამხრეთ ოსეთში

72. სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურული პროექტი

73. კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვის სისტემის გაძლიერება, კიბერდანაშაულისა და კიბერტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში

74. მიგრანტთა უფლებების დაცვა და დემოკრატიული მმართველობის გაძლიერება სომხეთსა და საქართველოში (EMERGE)

75. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტყის ხანძრების პრევენცია

76. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ გაერთიანებული ქმედება (IACTA)

77. ლიეტუვის ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება, კლიმატის ცვლილების შემცირების მიზნით, მზის ენერგიის ტექნოლოგიების ინტეგრირებით საქართველოში

78. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისთვის სასწავლო აღჭურვილობის შესყიდვა

79. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისთვის სახანძრო ტექნიკის აღჭურვილობის შესყიდვა