112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

პოლიციის რიგებში ო ჯახში ძ ალადობასა და სქესობრივ ძალადობაზე მომუშავე სპეციალიზებული ჯგუფის შექმნა პილოტური პროექტი

პროექტის ხანგრძლივობა: 2013 წლის ივლისი -2014 დეკემბერი

დაფინანსება: პილოტური პროექტი ხორციელდება გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისათვის საქართველოში“ ფარგლებში, შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) ფინანსური მხარდაჭერით.

განმახორციელებელი პარტნიორები: ა/ო ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი

პროექტის ბიუჯეტი: 112,750 $

პროექტის ზოგადი მიზანი: პოლიციის რიგებში ოჯახში ძალადობასა და სქესობრივ ძალადობაზე მომუშავე სპეციალიზებული ჯგუფის შექმნა ამგვარ დანაშაულებთან დაკავშირებით მიმართვიანობისა და პოლიციის პასუხის ეფექტიანობის გაზრდის ხელშესაწყობად.

პროექტის კონკრეტული მიზნები:

 • უფლებომისი სამართალდამცავების მიერ, ოჯახში ძალადობისა და სქესობრივი ძალადობის დანაშაულებზე რეაგირებისას, სპეციალიზებული ჯგუფი ექსპერტულ/საკონსულტაციო მხარდაჭერას გაუწევს კოლეგებს კანომდებლობით გათვალისწინებული ფუნქციების ეფექტურად განხორცილებაში.

პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები

 • ურთიერთ-თანხმობის მემორანდუმის გაფორმება გაეროს ქალთა ორგანიზაციასა და შ.ს.ს.-ს შორის
 • შიდა ბრძანების დამტკიცება სპეციალიზებული ჯგუფების შექმნის შესახებ
 • საპილოტე რეგიონებში ხელმძღვანელი პირების ინფორმირება შიდა ბრძანების შესახებ
 • საბაზისო და განგრძობადი ტრენინგის კონცეფციისა და განრიგის შემუშავება
 • სპეციალიზებული ჯგუფის დაკომპლექტება
 • ტრენინგი სამეგრელოში
 • ტრენინგი კახეთიში
 • ტრენინგი თბილისში
 • ტრენინგი თბილისში
 • განგრძობადი ტრენინგები / უკუკავშირი
 • საკონტროლო უბნების შერჩევა
 • მონიტორინგი და მონაცემთა ანალიზი
 • წარმატებული პოლიციელების დაჯილდოების ცერემონია
 • საბოლოო ანგარიშის შედგენა