112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ევროკავშირთან რეადმისიისა და სავიზო რეჟიმის გამარტივების შესახებ შეთანხმებების იმპლემენტაციის მხარდაჭერა

პროექტის ხანგრძლივობა: 20 თვე

განმახორციელებელი პარტნიორები: ICMPD, ლტოლვილთა დანიის საბჭო, შვეიცარია, ბულგარეთი, ფინეთი, უნგრეთი, ლიტვა

ზოგადი მიზნები: რეადმისიისა და სავიზო რეჟიმის გამარტივების შესახებ შეთანხმებების იმპლემენტაციის მხარდაჭერა

კონკრეტული მიზნები:

 • სამთავრობო უწყებების შესაძლებლობების ზრდა საქართველოში და საქართველოდან პირთა დაბრუნებისა და რეადმისიის იმპლემენტაციის სფეროში;
 • სამთავრობო უწყებების შესაძლებლობების ზრდა საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით დამატებითი დოკუმენტების გაცემის სფეროში, რომელიც ვიზის მიღების მსურველებს მოეთხოვებათ ევროკავშირის მიერ;

პროექტი შედგება 3 მოდულისგან:

I მოდული - საქართველოში და საქართველოდან პირთა დაბრუნებისა და რეადმისიის იმპლემენტაცია:

 • საერთაშორისო დაცვისა და ადამიანის უფლებების სტანდარტების შესაბამისად პროცედურების ეფექტურად განხორციელების შესაძლებლობების შეფასება;
 • ინფორმაციის გაცვლის მიზნით ტრეინინგების, სამუშაო შეხვედრებისა და სასწავლო ვიზიტების განხორციელება;
 • უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის მიერ პოლიტიკის ცვლილებების განხილვა;
 • დაბრუნების შესახებ სახელმძღვანელოს/ინსტრუქციების შემუშავება;

II მოდული - საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით დამატებითი დოკუმენტების გაცემა, რომელიც ვიზის მიღების მსურველებს მოეთხოვებათ ევროკავშირის მიერ;

 • გაცემის პროცედურებისა და დამხმარე დოკუმენტების ხარისხის შეფასება;
 • ინფორმაციის გაცვლა მსგავსი დოკუმენტების გაცემის პროცედურებზე;
 • „ტრენერების ტრეინინგისთვის" საკონტაქტო პირების დასახელება;
 • საპილოტე ტრეინინგების უზრუნველყოფა და ტრეინინგ-მოდულის შედგენა;

III მოდული - ვიზის განაცხადის დამატებითი დოკუმენტებისთვის გაცემის დადასტურების მიზნით თანდართული აღჭურვილობით უზრუნველყოფა:

 • ისეთი აღჭურვილობით უზრუნველყოფა, როგორიცაა ულტრაიისფერი დასხივების ნათურა;

პროექტში ჩართული სტრუქტურები საქართველოდან:

 • შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
 • ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვითა სამინისტრო;
 • საგარეო საქმეთა სამინისტრო;
 • იუსტიციის სამინისტრო (სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო);
 • სავაჭრო პალატა;
 • კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო;
 • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
 • რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
 • შრომის, ჯანმრთლეობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.