112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

საკანონმდებლო ბაზა

"2017 წლის 22-24 დეკემბერს სპეციალური საპოლიციო კონტროლის ღონისძიების განხორცილების შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2017 წლის 21 დეკემბრის N604 ბრძანება

"მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების უსაფრთხო და თავისუფალ გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე" შინაგან საქმეთა სამინისტროს N469 ბრძანება

საქართველოს კონსტიტუცია
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულება
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი
კანონი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ
კანონი იარაღის შესახებ
კანონი სამართალდაცვით სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ
კანონი ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ
კანონი ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ
კანონი ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ
კანონი ორგანიზებული დანაშაულისა და რეკეტის შესახებ
კანონი ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ
კანონი პოლიციის შესახებ
კანონი საგზაო მოძრაობის შესახებ
კანონი სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ
კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ
კანონი საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ
კანონი უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ
სისხლის სამართლის კოდექსი
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
პოლიციის ეთიკის კოდექსი