×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

საიტის რუკა

 

                        ნატო

                              სუამი

                                    ინფორმაცია შს სამინისტროს საერთაშორისო თანამშრომლობის მთავარი სამმართველოს სუამ-ის სამართალდამცავი ცენტრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ მიმართულებების მიხედვით

                                    სუამ-ის დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაციის, ტერორიზმთან, ორგანიზებულ დანაშაულთან, ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვისა და დანაშაულის სხცა საშიშ სახეებთან ბრძოლის სამუშაო ჯგუფის 2012 წლის ორგანიზაციულ-პრაქტიკული ღონისძიებების გეგმა

                                    Corruption (GE)

                                    Terrorism (GE)

                                    Plan (GE)

                                     საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაძლებლობათა გაუმჯობესება ადამიანის უფლებების სათანადო დაცვის უზრუნველყოფისთვის დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ტრეინინგებისა და მუშაობის ახალი სტანდარტის დანერგვის გზით

                                          საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაძლებლობათა გაუმჯობესება ადამიანის უფლებების სათანადო დაცვის უზრუნველყოფისთვის დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ტრეინინგებისა და მუშაობის ახალი სტანდარტის დანერგვის გზით

                                          საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის საკოორდინაციო დანაყოფების (ILECU) მხარდაჭერა და გაფართოება ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში

                                    პროექტის ხანგრძლივობა: 2013 წლის აპრილი-2015 აპრილი დაფინანსება: ევროკავშირი განმახორციელებელი პარტნიორები: უნგრეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი (ICMPD) პროექტის ბიუჯეტი: 1.014.398,30 EUR პროექტის ზოგადი მიზანი: პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს სტრატეგიულ და ოპერატიულ თანამშრომლობას აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში. თანამშრომლობა პირველ რიგში მიზნად ისახავს არალეგალური მიგრაციის პრევენციასა და საზღვრისუფრო ეფექტურად და კოორდინირებულად მართვას. პროექტის კონკრეტული მიზნები: • არალეგალური მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლა; • რეადმისიის პროცესის ხელშეწყობა, ნებაყოფლობითი დაბრუნება და რეინტეგრაცია • ლეგალურად მცხოვრები მიგრანტების ინტეგრაციის ხელშეწყობა მასპინძელ ქვეყანაში • თავშესაფარი და საერთაშორისო დაცვა პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები • აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავებას საზღვრის მართვის საკითხებზე; • ეროვნულ დონეზე უწყებათშორისი თანამშრომლობის გაუმჯობესებას საზღვრის მართვის საკითხებზე, • აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სამართალდამცავ სასწავლო ინსტიტუტებში ტრეინინგ პროგრამების გაუმჯობესება

                                    Cybercrime (GE)

                                    ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლისა და უკანონო გზით მიღებული შემოსავლების კონფისკაციის სფეროში ეროვნულ და რეგიონალურ დონეზე სუამ–ის წევრი ქვეყნების თანამშრომლობის შესაძლებლობების განვითარება

                                    საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის საკოორდინაციო დანაყოფების (ILECU) მხარდაჭერა და გაფართოება ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში

                                          საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის საკოორდინაციო დანაყოფების (ILECU) მხარდაჭერა და გაფართოება ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში

      112